Projekt »Zlato srce središča srca Slovenije slovenskim šolam« je začel nastajati leta 2011, ko se je z GEOSS-a odselila Kulturna šola leta, ki je tam domovala vse od leta 2004, ko sta jo na pobudo Francija Pivca, pod okriljem Društva GEOSS, Zveze kulturnih društev Slovenije in Družinskega gledališča Kolenc prvič organizirala in izpeljala Anka Kolenc in Marjan Pungartnik.

V Društvu GEOSS in v Družinskem gledališču Kolenc, ki skupaj izvršujeta vzgojno srčno poslanstvo samospoznavanja, zdravega samospoštovanja, domoljubja in spoštovanja svoje kulture in kulturne dediščine, sprejemanja različnosti, medgeneracijskega povezovanja in mednarodnega sodelovanja – je naenkrat nastal prazen prostor, s tem pa tudi možnost, da GEOSS v svoje srce sprejme novega »otroka«.


Posebna zanimivost Zlatega srca središča srca Slovenije slovenskim šolam je, da je v tem času – ne da bi vedeli drug za drugega – na drugem koncu Slovenije, v Tržiču, nastajal skoraj identičen projekt, katerega znak je prav tako srce, projekt, ki se je izvajal v letu 2016 in 2017 ter se imenuje Tržič, mesto dobrih misli in želja. Člane Družinskega gledališča Kolenc je slučajno gostovanje v OŠ Tržič pripeljalo do njihovega srčnega projekta in prepoznali smo, da je tržiški projekt pravzaprav prva potrditev oz. praktična izkušnja trajnostnega projekta Zlato srce središča srca Slovenije slovenskim šolam. Ker je bil projekt ob zaključku preteklega šolskega leta (2016/2017) že izdelan, ni pa bilo časa za objavo in izpeljavo razpisa, je OŠ Tržič tudi prva dobitnica tega odličja, torej prva šola z Zlatim srcem središča srca Slovenije. Pričujoči razpis je oplemeniten z nekaterimi čudovitimi avtorskimi projektnimi izkušnjami tržiške šole in njenega okolja, za kar se vodstvu šole, predvsem ravnatelju, Stanetu Grumu, ki mi je posredoval ključno dokumentacijo razpisa »Tržič, mesto dobrih misli in želja«, iskreno zahvaljujemo.


NAMEN PROJEKTA:

  • povezati učitelje, učence, starše, sorodnike, delavce javnih zavodov in vse državljane Slovenije v skupni trajni projekt, ki bo podpiral vzgojo učencev za pozitiven odnos do sočloveka, narave, okolja in domačega kraja,
  • dvigniti kakovost medsebojnih odnosov (medgeneracijsko sodelovanje, spodbujanje prostovoljstva, pozivanje k strpnosti, sprejemanju drugačnosti, odkrivanju kulturne dediščine domačega kraja …),
  • krepiti domoljubno vzgojo, s poudarjeno pozitivno naravnanostjo do sebe, do lokalnega domačega okolja, ki bo interdisciplinarni del vsakodnevnega šolskega procesa,
  • krepiti trajnostno, srčno, vsem prijazno, na dopuščanju ter spoštovanju  različnosti in drugačnosti temelječo vzgojo, ki bo interdisciplinarni del vsakodnevnega šolskega procesa, krepiti vzgojo, ki bo – ne glede na predmetno oz. vsebinsko povezavo s posameznim predmetom – spodbujala spoštovanje, razumevanje in ljubezen do svoje materialne, tehnične in duhovne kulture in kulturne dediščine,
  • krepiti vzgojo, ki bo temeljila na spodbujanju prepoznavanja vrlin ter pozitivnih pobud in lastnosti v naši preteklosti, sedanjosti in prihodnosti,
  • motivirati šole in vse izobraževalne organizacije, da postanejo žarišča kulturnih raziskav kulture in kulturne dediščine v lokalnem okolju z namenom promocije srčne ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja,
  • spodbujati tovrstno izobraževanje učiteljev in mentorjev, ki nima nobene zveze z popustljivo in permisivno vzgojo, temveč gradi svoj vzgojni načrt na postavljanju potrebnih vzgojnih omejitev in na pozitivnih srčnih zgledih.

Javni poziv je namenjen vsem osnovnim in srednjim šolam ter vsem izobraževalnim ustanovam, ki se ob vzgojnih pobudah skupaj s starši, starimi starši in mentorji združujejo v prijazna, srčna in trajnostno naravnana okolja, ki ves čas utripajo z željo, da bi medse privabili in vključili tudi vse druge kulturne ustanove in organizacije, podjetja, zasebne organizacije, društva in druge.

Na podlagi analize prijav ter ostalih posredovanih podatkov bo strokovna komisija skladno z merili in izbirnim postopkom izbrala šolo, ki v tekočem letu najbolj ustreza kriterijem za pridobitev odličja in jim dodelila naziv “Šola z zlatim srcem središča srca Slovenije”.

Prejemnica lahko naziv vsako leto potrjuje z ustreznim poročilom in dokazili, ki jih posreduje strokovni komisiji Društva GEOSS, a skromno finančno nagrado za obisk območja GEOSS lahko dobi šola, dobitnica Zlatega srca središča srca Slovenije – samo enkrat.

PRIJAVA NA RAZPIS